Sekce


Na této stránce bych chtěl částečně popsat svoje možnosti 3D modelování a jejich využitelnost v různých oblastech. Ukázky modelů si můžete prohlédnout v sekci GALERIE. Pro 3D modelování používám parametrický 3D objemový modelář SolidWorks. Jedná se o CAD systém prvotně určený pro techniky, ale je použitelný v dalších oblastech, jako jsou design a tvorba grafiky pro webové stránky a reklamní účely, tvorba modelů pro animace, příp. je využitelný pro tvorbu modelů určených pro filmový či herní průmysl.

Konstrukce strojů a zařízení:

V oblasti vývoje jednoúčelových strojů umožňuje 3D modelování aby návrh stroje vznikal přirozenou cestou, podobně jako při montáži skutečných dílů. Vymodelováním jednotlivých dílů a následným sestavením kompletního modelu stroje včetně šroubů, matic i podložek, lze velice precizně kontrolovat vzájemné polohy jednotlivých dílů, jejich případnou interakci a tak odstranit chyby, jejichž odhalení je při klasickém 2D postupu náročné a v mnoha případech se nepodaří vůbec. Pohyblivé části stroje lze pomocí kinematiky SoliWorks rozpohybovat a polohu dílů zkontrolovat v různých polohách a ověřit tak funkčnost stroje.
Vymodelováním stroj vlastně vznikne ve skutečném měřítku a se skutečnými fyzikálními vlasnostmi, virtuálně uvnitř počítače. Lze zkontrolovat jeho hmotnost a polohu těžiště, lze přímo odměřovat - bez počítání - skutečné rozměry (s vysokou přesností, na papíře nedosažitelnou), zjišťovat velikosti ploch a objemů (u libovolně složitých tvarů), příp. momenty setrvačnosti dílů i sestav. Stroj lze velmi detailně představit zákazníkovi dříve než se započne s výrobou prvního dílu. Na základě připomínek lze díky parametrizaci jednoduše provést potřebné změny a znovu zkontrolovat výše uvedené vlastnosti. Po dokončení fáze návrhu je z 3D modelů víceméně automaticky vygenerována 2D výrobní dokumentace dílů a sestav včetně rozpisek materiálu a nakupovaných dílů. Vzhledem k tomu, že ze 3D modelu lze vygenerovat libovolný pohled (podobně jako lze udělat fotografii části hotového stroje), lze připravit nezbytné obrázky pro návody k obsluze, příp. pro montážní návody. Pokud při skutečné montáži vznikne požadavek na další změny, lze tyto provést velice rychle v modelech - změny ve 2D dokumentaci se provedou automaticky. Tradiční postup používaný při práci ve 2D, tj. návrhový výkres sestavy - výkresy dílů a úpravy - nový výkres sestavy, se díky modelování zkracuje. Současně s modelováním dílů vzniká totiž i definitivní podoba sestavy.

V oblasti dílů a výrobků opakovaně vyráběných, přinášejí 3D modely (a s nimi spojená 2D dokumentace) mnoho výhod, počínaje návrhem, přes výrobu až k jeho prodeji. Ve fázi návrhu výrobku platí vše, co bylo výše uvedeno pro vývoj jednoúčelových strojů. Jednoduše lze vytvářet velikostní řady tvarově stejných či podobných výrobků. Specifickou výhodou je v této fázi u 3D modelu možnost výroby fyzického prototypu prostřednictvím stereolitografie nebo jimé metody Rapid Prototypingu (3D tisk) např. pro ověření ergonomie (sebedokonaleji vytvořený model v počítači nelze uchopit do ruky), použití FEA pro pevnostní kontrolu a použití fotorealistických výstupů k prezentaci a propagaci výrobku před jeho vlastním vyrobením. Během fáze přípravy výroby lze využít modelu k návrhu formy pro odlévané či vstřikované díly, pro generování programu pro obrábění na CNC strojích nebo k určení rozvinutého tvaru u plechových dílů. Ve fázi vlastní výroby je výhodou snadnější provádění změnového řízení a samozřejmě uložení dokumentace v digitální podobě (toto samozřejmě platí i pro 2D dokumentaci z "obyčejného" AutoCADu. Při nabízení a prodeji hotového výrobku je možné s výhodou použít všechny "vedlejší produkty" předchozích činností k tvorbě propagačních materiálů, katalogů, návodů k obsluze, atd. Vzhledem k tomu, že dnešní CAD systémy umožňují modelovat opravdu detailně, velkou výhodou každého dodavatele je schopnost dodat katalog svých výrobků jako knihovnu 3D modelů v některém obecně použitelném formátu, které konstruktér může použít v sestavě nezávisle na CAD systému ve kterém pracuje a ušetří mu tak práci s modelováním těchto dílů.

Pro tyto oblasti nabízím firmám, které buď nemají vlastní konstrukční pracoviště, nebo mají pouze 2D a vzhledem k nákladům a povaze výroby se jim nevyplatí zřizování 3D pracoviště, nebo o jeho zřízení uvažují a chtějí 3D nejprve odzkoušet, zhotovení 3D modelu a s modelem svázané 2D dokumentace jejich výrobku pro jakýkoliv z účelů výše uvedených. 3D modely je možné vytvořit jak z papírové tak i z digitální 2D dokumentace, příp. na základě vzorku. Je možné rovněž učinit dohodu o externí správě jejich dokumentace pomocí CAD, příp. o provádění změn v dokumentaci na požádání. Výhodou tohoto řešení je nízká cena, protože pořizovací cena CAD systému a náklady související s jeho provozem nejsou zdaleka zanedbatelné (údržba software a hardware, zaškolení a plat CAD konstruktéra) a ne každá firma takovou investici využije.

Pro firmy vyrábějící komponentní díly pro strojírenství - pneumatické prvky, hydraulické prvky, atd. - nabízím zhotovení knihoven 3D modelů jejich výrobků, které je možné exportovat do některého z obecných 3D formátů (nejlépe ACIS), tak aby tyto modely byly použitelné pro jejich zákazníky nezávisle na CAD systému, který používají (viz. sekce DOWNLOAD).

Firmám, které používají SolidWorks nebo jiný 3D CAD, nabízím spolupráci na jejich projektech, kdy jim mohu pomoci dočasně zvětšit kapacitu v konstrukční činnosti a 3D modelování.

Samozřejmě nabízím i vlastní konstrukční činnost. Ukázky z některých realizovaných projektů v sekci GALERIE.


3D grafika

Práce se 3D modely, jejichž tvar a rozměry jsou řízené parametry, je mnohem výkonnější oproti 3D modelům vytvořeným neparametrickými modeláři (3D Studio, Rhinoceros a další). Nevýhodou (např. oproti programu Rhinoceros) je poněkud menší volnost při vytváření opravdu složitých ploch - výstupy z obou programů lze však kombinovat. Veškeré změny a úpravy modelu jsou díky parametricky řízeným kótám jednoduše a velice rychle proveditelné. Rychle lze rovněž vytvářet různé varianty modelů, příp. lze parametry řídit tvar či polohu jednotlivých dílů v modelu (viz. ukázkové animace). Základní vizualizace modelu je možná přímo v prostředí SolidWorks, pro fotorealistickou vizualizaci je možné použít doplňkový modul PhotoWorks nebo je možné využít poměrně širokých možností exportu modelu a scénu rendrovat v některém z volně dostupných rendrovacích programů (POVray, BMRT).

Nabízím tvorbu nejrůznější 3D grafiky pro webové stránky, webové prezentace. Nabídka zahrnuje tvorbu statických obrázků i animací (animované gif příp. video formáty *.mpg nebo *.avi). Dále jsem schopen poskytnout grafiku a ilustrace pro odbornou technickou literaturu, katalogy, apod.